Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname

ISP & meer dient zich aan de door de NVRG gestelde vooropleidingseisen te houden voor de TTV en TTV STW.

 • Alle door de cursist verstrekte informatie wordt door ISP & meer en de docenten vertrouwelijk behandeld (Privacy Policy).
 • Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier en eventuele bijlagen, wordt u op de voorlopige deelnemerslijst van de cursus geplaatst. Deelname is afhankelijk van het oordeel van de opleider.
 • Vanaf de datum van schriftelijke aanmelding is er een bedenktijd van twee weken.
 • Indien blijkt dat deelname mogelijk is, ontvangt u een factuur. U bent definitief ingeschreven wanneer u akkoord gaat met de Voorwaarden voor Deelname en ISP & meer het verschuldigde cursusgeld heeft ontvangen.
 • Voor de aanvang van de cursus ontvangt u een bewijs van inschrijving alsmede andere relevante informatie.
 • Bij annulering van uw inschrijving binnen zes weken voor aanvang van de cursus wordt 25% van de cursuskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering van uw inschrijving na de start van de betreffende cursus is 100% van de cursuskosten verschuldigd.
 • Afmelding dient altijd schriftelijk te gebeuren.
 • Voortijdige ontbinding van de studie-overeenkomst is, behoudens onderling goedvinden, niet mogelijk.
 • De uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bedragen dienen op de door ISP & meer aangegeven wijze te worden voldaan binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen kan de cursus door ISP & meer worden afgelast en wordt het betaalde cursusgeld binnen drie weken gerestitueerd.
 • Het benodigde lesmateriaal wordt u voor de aanvang van de cursus toegestuurd, ofwel uitgereikt tijdens de eerste bijeenkomst, indien u uw financiële verplichtingen bent nagekomen. Het gebruik van lesmateriaal anders dan voor uw eigen studie, is verboden. In alle gevallen blijft het lesmateriaal eigendom van ISP & meer totdat het volledige cursusgeld is betaald.
 • Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld auteursrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en rechten op knowhow, die rusten op en/of verbonden zijn aan de door ISP & meer geleverde producten en/of diensten (inclusief materialen) in welke vorm ook komen toe aan ISP & meer dan wel haar licentiegevers. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren of anderszins openbaar maken of verveelvoudigen of aanpassen van deze door ISP & meer geleverde producten en/of diensten (inclusief materialen) is niet toestaan, tenzij en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk ISP & meer anders is overeengekomen. De met ISP & meer tot stand gekomen cursusovereenkomst houdt geen overdracht in van die rechten, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt uit die overeenkomst. Het is niet toegestaan de door ISP & meer geleverde producten en/of diensten (inclusief materialen) zonder schriftelijke toestemming van ISP & meer te gebruiken, anders dan in het kader van het overeengekomen gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen mogen de door ISP & meer geleverde producten en/of diensten (inclusief materialen) niet aan derden beschikbaar worden gesteld.