Privacyverklaring

ISP & meer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ISP & meer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en met uw toestemming;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ISP & meer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking persoonsgegevens cursisten

Persoonsgegevens van cursisten worden door ISP & meer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het verwerken van de aanmelding voor supervisie, cursus, consultatie of andere opleidingsdoeleinden en deelname aan supervisie cursus of consultatie en andere opleidingsdoeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Door de cursist (mondeling- of schriftelijk) verstrekte informatie die nodig is om de aanmelding te kunnen verwerken en ten behoeve van het kunnen inschatten van of de aanmelding voor de cursus, supervisie, consultatie of opleidingsdoeleind passend is voor ISP & meer.
 • Het aanmaken van een account voor & werken met de online leeromgeving.
 • Behaalde punten voor (her)registratie doorgeven aan de beroepsvereniging.
 • Op de hoogte blijven van georganiseerde bij- en nascholingsactiviteiten middels een digitale nieuwsbrief (zie hieronder, men kan zich hiervoor afmelden indien men dit niet wenst)

Voor de bovenstaande doelstelling kan ISP & meer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Factuuradres;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Beroep;
 • Werkgever;
 • Vooropleidingen;
 • Kopie diploma’s;
 • Beroepsverenigingen;
 • Registratienummers beroepsverenigingen;

Daarnaast kan tijdens de opleiding, supervisie, cursus of consultatie andere privacygevoelige informatie naar boven komen of geüpload worden in de digitale leeromgeving. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat wanneer de cursist deze informatie zelf verstrekt of uploadt, deze akkoord gaat met registratie hiervan. Het kan gaan om privacy gevoelige informatie, zoals:

 • Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord);
 • Foto (niet verplicht);
 • Geanonimiseerde casussen;
 • Opdrachten;
 • Scan diploma vooropleiding.

Afhankelijk van de activiteiten kunnen uw medecursisten en/of uw opleider kennisnemen van uw activiteiten in de digitale leeromgeving.

Uw persoonsgegevens worden door ISP & meer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de opleiding, cursus of consultatie bij ISP & meer en 1 jaar vanaf de datum waarop het account voor de leeromgeving werd aangemaakt of zoveel langer als nodig is om de opleiding, cursus of consultatie af te ronden en/of vragen vanuit beroepsvereniging te kunnen beantwoorden omtrent bijschrijven accreditatiepunten of verklaringen tbv registratie cursist/supervisant.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in de leeromgeving in te zien, aan te passen of te verwijderen. Voor zover u dit niet zelf kunt in uw eigen account, kunt u hiervoor contact opnemen met info@ispenmeer.nl. Ook als u uw persoonsgegevens binnen de hierboven genoemde bewaartermijn wilt vernietigen, kunt u dit via het genoemde mailadres aanvragen.

Verwerking persoonsgegevens Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door ISP & meer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website en bij aanmelding cursus).

Voor de bovenstaande doelstelling kan ISP & meer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door ISP & meer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Tot men zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

Verwerking persoonsgegevens Medewerkers en Stagiaires

Persoonsgegevens van Medewerkers en Stagiaires worden door ISP & meer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan ISP & meer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Woonplaats;
 • Postcode;
 • Provincie;
 • Land;
 • Bankgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • CV;
 • Sollicitatiebrief;
 • VOG;
 • Registratienummers;
 • Beroepsverenigingen;
 • Genetische of biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie (bestaande uit: gezichtsherkenning op werk device);
 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door ISP & meer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking persoonsgegevens Vrijwilligers en Werkervaringsplaatsen

Persoonsgegevens van Vrijwilligers en Werkervaringsplaatsen worden door ISP & meer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • informatieverstrekking

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan ISP & meer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Woonplaats;
 • Postcode;
 • Provincie;
 • Land;
 • Bankgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • CV;
 • Sollicitatiebrief;
 • Registratienummers;
 • Beroepsverenigingen;
 • VOG

Uw persoonsgegevens worden door ISP & meer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft.

Medewerkersfoto’s website

Persoonsgegevens van Medewerkers en Stagiaires worden door ISP & meer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Medewerkersfoto’s op de website (indien van toepassing).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Bijlage bij het arbeidscontract.

Voor de bovenstaande doelstelling kan ISP & meer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Foto;
 • Functie;
 • Informatie over werkervaring/specialisme.

Uw persoonsgegevens worden door ISP & meer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het verzorgen van de digitale leeromgeving.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden (zoals onder andere; verwijzers, andere hulpverleners, school) indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

ISP & meer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Met betrekking tot het bewaren van de gegevens geldt het volgende: De gegevens in de leeromgeving worden bewaard gedurende de looptijd van de cursus, opleiding of consultatie bij ISP & meer en 1 jaar vanaf de datum waarop het dossier/account werd aangemaakt of zoveel langer als redelijkerwijs in verband met het afronden van het traject noodzakelijk is, en/of vragen vanuit beroepsvereniging te kunnen beantwoorden omtrent bijschrijven accreditatiepunten of verklaringen tbv registratie cursist/supervisant. Met betrekking tot personeelsgegevens geldt dat deze gegevens na het aflopen van het contract verwijderd worden, met uitzondering van de salarisadministratie, die 7 jaar bewaard dient te worden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens ISP & meer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend en heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

ISP & meer
Jirka Franssen, ondersteunend manager
Steijnweg 24
6861 DH Oosterbeek
Info@ispenmeer.nl

Meer informatie of afspraak inplannen?

Heb je vragen
over de cursus?

Wil je
inschrijven?

Scroll naar boven