Algemene voorwaarden

ISP & meer dient zich aan de door de NVRG gestelde vooropleidingseisen te houden voor de opleidingen die gericht zijn op het behalen van de registratie tot systeemtherapeut en systeemtherapeutisch werker. 

 • Alle door de cursist verstrekte informatie wordt door ISP & meer en de docenten vertrouwelijk behandeld (Privacy Policy). 
 • Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier en eventuele bijlagen, wordt u op de voorlopige deelnemerslijst van de opleiding/cursus geplaatst. Deelname is afhankelijk van het oordeel van de opleider. 
 • Vanaf de datum van schriftelijke aanmelding is er een bedenktijd van twee weken. 
 • Indien blijkt dat deelname mogelijk is, ontvangt u een factuur. U bent definitief ingeschreven wanneer u akkoord gaat met de Voorwaarden voor Deelname en ISP & meer het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen. 
 • Voor de aanvang van de opleiding/cursus ontvangt u een bewijs van inschrijving alsmede andere relevante informatie. 
 • Bij annulering van uw inschrijving binnen zes weken voor aanvang van de opleiding/ cursus wordt 25% van de kosten in rekening gebracht. 
 • Bij annulering van uw inschrijving na de start van de betreffende opleiding/ cursus is 100% van de kosten verschuldigd. 
 • Afmelding dient altijd per email of schriftelijk te gebeuren. 
 • Voortijdige ontbinding van de studieovereenkomst is, behoudens onderling goedvinden, niet mogelijk. 
 • De uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bedragen dienen op de door ISP & meer aangegeven wijze te worden voldaan binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij per email/ schriftelijk anders overeengekomen. 
 • Bij onvoldoende inschrijvingen kan de opleiding/ cursus door ISP & meer worden afgelast en wordt het betaalde lesgeld binnen drie weken gerestitueerd.
 • Indien blijkt dat de opleiding door overmacht van de cursist (zoals ziekte) niet voortgezet kan worden, blijft het reeds betaalde bedrag drie jaar geldig. De opleiding kan voortgezet worden door instroming in een latere groep. Wanneer wij als opleider door overmacht niet in staat zouden zijn ons aanbod voort te zetten, vindt een restitutie van de kosten plaats. 
 • Het benodigde lesmateriaal wordt voor de aanvang van de opleiding/ cursus ter beschikking gesteld binnen de online leeromgeving, ofwel uitgereikt tijdens de eerste bijeenkomst, indien u uw financiële verplichtingen bent nagekomen. Het gebruik van lesmateriaal anders dan voor uw eigen studie, is verboden. In alle gevallen blijft het lesmateriaal eigendom van ISP & meer totdat het volledige lesgeld is betaald. 
 • Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld auteursrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en rechten op knowhow, die rusten op en/of verbonden zijn aan de door ISP & meer geleverde producten en/of diensten (inclusief materialen) in welke vorm ook komen toe aan ISP & meer dan wel haar licentiegevers. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren of anderszins openbaar maken of verveelvoudigen of aanpassen van deze door ISP & meer geleverde producten en/of diensten (inclusief materialen) is niet toestaan, tenzij en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk ISP & meer anders is overeengekomen. De met ISP & meer tot stand gekomen opleidings-/ cursusovereenkomst houdt geen overdracht in van die rechten, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt uit die overeenkomst. Het is niet toegestaan de door ISP & meer geleverde producten en/of diensten (inclusief materialen) zonder schriftelijke toestemming van ISP & meer te gebruiken, anders dan in het kader van het overeengekomen gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen mogen de door ISP & meer geleverde producten en/of diensten (inclusief materialen) niet aan derden beschikbaar worden gesteld. 

Meer informatie of afspraak inplannen?

Heb je vragen
over de cursus?

Wil je
inschrijven?

Scroll naar boven