Algemene voorwaarden

ISP & meer dient zich aan de door de NVRG gestelde vooropleidingseisen te houden voor de opleidingen die gericht zijn op het behalen van de registratie tot systeemtherapeut en systeemtherapeutisch werker. 

 • Alle door de cursist verstrekte informatie wordt door ISP & meer en de docenten vertrouwelijk behandeld (Privacy Policy). 
 • Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier en eventuele bijlagen, wordt u op de voorlopige deelnemerslijst van de opleiding/cursus geplaatst. Deelname is afhankelijk van het oordeel van de opleider. 
 • Vanaf de datum van schriftelijke aanmelding is er een bedenktijd van twee weken. 
 • Indien blijkt dat deelname mogelijk is, ontvangt u een factuur. U bent definitief ingeschreven wanneer u akkoord gaat met de Voorwaarden voor Deelname en ISP & meer het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen. 
 • Voor de aanvang van de opleiding/cursus ontvangt u een bewijs van inschrijving alsmede andere relevante informatie. 
 • Bij annulering van uw inschrijving binnen zes weken voor aanvang van de opleiding/ cursus wordt 25% van de kosten in rekening gebracht. 
 • Bij annulering van uw inschrijving na de start van de betreffende opleiding/ cursus is 100% van de kosten verschuldigd. 
 • Afmelding dient altijd per email of schriftelijk te gebeuren. 
 • Voortijdige ontbinding van de studieovereenkomst is, behoudens onderling goedvinden, niet mogelijk. 
 • De uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bedragen dienen op de door ISP & meer aangegeven wijze te worden voldaan binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij per email/ schriftelijk anders overeengekomen. 
 • Bij onvoldoende inschrijvingen kan de opleiding/ cursus door ISP & meer worden afgelast en wordt het betaalde lesgeld binnen drie weken gerestitueerd.
 • Het benodigde lesmateriaal wordt voor de aanvang van de opleiding/ cursus ter beschikking gesteld binnen de online leeromgeving, ofwel uitgereikt tijdens de eerste bijeenkomst, indien u uw financiële verplichtingen bent nagekomen. Het gebruik van lesmateriaal anders dan voor uw eigen studie, is verboden. In alle gevallen blijft het lesmateriaal eigendom van ISP & meer totdat het volledige lesgeld is betaald. 
 • Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld auteursrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en rechten op knowhow, die rusten op en/of verbonden zijn aan de door ISP & meer geleverde producten en/of diensten (inclusief materialen) in welke vorm ook komen toe aan ISP & meer dan wel haar licentiegevers. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren of anderszins openbaar maken of verveelvoudigen of aanpassen van deze door ISP & meer geleverde producten en/of diensten (inclusief materialen) is niet toestaan, tenzij en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk ISP & meer anders is overeengekomen. De met ISP & meer tot stand gekomen opleidings-/ cursusovereenkomst houdt geen overdracht in van die rechten, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt uit die overeenkomst. Het is niet toegestaan de door ISP & meer geleverde producten en/of diensten (inclusief materialen) zonder schriftelijke toestemming van ISP & meer te gebruiken, anders dan in het kader van het overeengekomen gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen mogen de door ISP & meer geleverde producten en/of diensten (inclusief materialen) niet aan derden beschikbaar worden gesteld. 
Scroll naar boven